Pravidla nákupu

Všeobecná ustanovení

Zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.nakupek.cz, které jsou pro obě strany závazné.

Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Cena za dopravu

Zboží zasíláme prostrednictvím Ceské pošty. Při platbě předem na účet je cena 99,- Kč a při platbě na dobírku je cena 150,- Kč.

Při nákupu zboží nad 3000, - Kč nebude účtováno dopravné. Balné je vždy ZDARMA.

Dodání zboží

Termín pro dodání zboží je zobrazen vždy u každého výrobku. Při objednání výrobků s různou dobou dodání se za dobu dodání považuje nejdelší termín z celé objednávky. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, není-li dohodnuto jinak.

Záruka

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.nakupek.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. V případě reklamace zboží nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

Vrácení zboží

Nakupující má podle odstavce 6 § 53 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží se provádí takto:

Kupující odešle dopis (stačí e-mailem) na adresu prodávajícího s oznámením, že odstupuje od koupe zboží. Pro snadnější identifikaci je potřeba uvést jméno, příjmení popř. firmu, datum nákupu a číslo objednávky.

Zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.

Peníze budou vráceny převodem na účet nebo složenkou do 14 dnů.

Dodavatel si vyhrazuje právo storno poplatku u vráceného zboží ve výši 10 % kupní ceny. Tento storno poplatek bude odečten při vrácení zboží.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Reklamační řád

Reklamační řád dle zákona č.40/1964Sb.Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002Sb.
Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží případně poškozeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem dopravce protokol o poškození balíku.
Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat písemně nebo telefonicky prodávajícího o vzniklém problému.

V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Následně zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího, popřípadě na adresu, která je mu sdělena v odpovědi na upozornění o budoucí reklamaci. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení (účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).
Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem písemnou formou jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.
Zákazník má právo, aby závada byla včas a řádně odstraněna. Dále má právo žádat o vrácení peněz v případě, že jde o závadu neodstranitelnou. Jde-li o závadu odstranitelnou, pak z důvodu, že u zboží se vyskytla 3x uznaná stejná závada nebo 4x uznaná závada různá.
 

V případě, že zboží:

bylo reklamováno po záruční době
na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
zboží bylo poškozeno živlem – vodou, ohněm, elektrickým proudem atd.
došlo k neoprávněné změně v záručním listě

nemůže být reklamace uznána za oprávněnou. Zákazník bude písemně nebo telefonicky seznámen s tím, že závada bude odstraněna, ale náklady s tím spojené si musí uhradit.
Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1.1. 2009 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.